GABAPENTİNOİDLER: FAYDA VE ZARARLARI

Bilimsel Yazılar

Gabapentinoidler: terapötik bir inceleme

 • Akshay Athavale, Bridin Murnion
 • Avusturya Prescr 2023;46:80-5
 • 12 Aralık 2023

ÖZET

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi'nin gabapentinoidlerin reçetelenmesi için onaylanmış endikasyonları dirençli fokal epilepsi ve nöropatik ağrıdır.

Gabapentinoidlerin onaylanmış endikasyonların dışında kullanımı yaygındır, ancak özellikle kronik spesifik olmayan sırt ağrısı ve radiküler olmayan bacak ağrısı için buna ilişkin kanıtlar sınırlıdır.

Gabapentinoidlerin bazı etkileri tıbbi olmayan kullanımlarını teşvik eder (örn. öfori, sedasyon, disinhibisyon). Yaygın tıbbi olmayan kullanım, kazara ve kasıtlı zehirlenme vakalarını artırmıştır.

Gabapentinoidlerin kronik kullanımıyla bağımlılık gelişebilir ve aniden kesilmesi yoksunluk semptomlarına neden olabilir. Devamlı kullanım endikasyonu net değilse, reçeteyi azaltmanın bir yolu olarak dozun kademeli olarak azaltılması tavsiye edilir.

Klinisyenler gabapentinoidleri reçete ederken endikasyonu, hasta özelliklerini ve zarar-fayda profilini dikkate almalıdır. Böbrek hastalığı olanlar gibi bazı kişilerin bu ilaçları kullanırken zarar görme riski daha yüksektir.

(Piyasada bulunan bazı gabapentinoidler): Pregabalin içeren ve reçete kapsamına alınan bazı ilaçlar: Alyese, Alond, Gerica, Gebbra, Lyrica, Nörafit, Neurober, Neurica, Pigus, Pagamax, Paden, Pagadin, Preplus, Pirebsil, Regapen, Snapline, Spesicor, Symra, Zenixa.

Gabapentin içeren ve reçete kapsamına alınan bazı ilaçlar: As-Gabapen, Eveptin, Gabaset, Gabatin, Gabenyl, Gabateva, Gemuda, Nepitin, Neruda, Neurontin, Onegaba.

Giriş

Gabapentinoidler, gabapentin ve pregabalinin kullanımı, 20 yıl önce onaylanmalarından bu yana arttı.1,2,3 Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından dirençli fokal (kısmi) epilepsi ve nöropatik ağrı için onaylanmıştır. Gabapentinoidlerin endikasyon dışı reçetelenmesi yaygındır. 2020'den 2021'e kadar, Farmasötik Faydalar Programı (PBS) kapsamında desteklenen çeşitli onaylı ve endikasyon dışı endikasyonlar için gabapentin ve pregabalin için 4 milyondan fazla reçete yazıldı.

Öfori, gabapentinoidlerin doza bağlı bir etkisidir ve insanların yaklaşık %10'unda görülür. Bu etki, başta pregabalin olmak üzere tıbbi olmayan kullanımın artmasından sorumlu olabilir.4,5 Yaygın kullanım, akut toksisite, çoklu ilaç zehirlenmeleri ve bağımlılık gibi olumsuz etkilerin sıklığını artırdı.2,6

Gabapentinoidlerin farmakolojisi

Gabapentinoidler, inhibitör nörotransmiter gama-aminobütirik asit (GABA) ile ilişkilidir, ancak GABA reseptörleri ile önemli ölçüde etkileşime girmezler. Gabapentinoidlerin nöronal uyarılabilirliği ve ateşlemeyi dolaylı olarak azaltan çok sayıda moleküler etkisi vardır.1,7,8

Gabapentinoidler ağızdan verilir. Gabapentin doyurulabilir bir emilime sahiptir ve maksimum etki 2 ila 3 saat içinde ortaya çıkar. Pregabalin hızla emilir ve maksimum etki bir saat içinde ortaya çıkar. Her iki ilaç da çoğunlukla idrarla değişmeden atılır. Yarı ömürleri 5 ila 7 saattir ve böbrek fonksiyonlarının azalmasıyla birlikte artar.1,8,10,

Gabapentinoidler için onaylanmış endikasyonlar

Gabapentinoidler, dirençli fokal epilepsili hastalarda yardımcı tedavi ve nöropatik ağrının tedavisi için TGA tarafından onaylanmıştır. Pregabalin yalnızca yetişkinlerde kullanım için onaylanmıştır.

Refrakter fokal epilepsi

Gabapentinoidler dirençli fokal epilepside etkili yardımcı tedavilerdir;11,12 ancak , bu endikasyon için yalnızca gabapentin PBS tarafından sübvansiy edilmektedir. Kısa süreli çalışmalarda hem gabapentin hem de pregabalin, plaseboya kıyasla nöbet sıklığını %50 azalttı. Mevcut veriler, ilaç monoterapisini destekleyecek veriler yoktur.11,12

Etkili antiepileptik dozlar günlük 150 ila 600 mg pregabalin11 ve günlük 600 ila 1800 mg gabapentindir.12

Nöropatik ağrı

Avustralya'da gabapentinoidler nöropatik ağrı için onaylanmıştır, ancak dirençli nöropatik ağrı için yalnızca PBS devlet tarafından ödenmektedir. Bazı ülkelerde nöropatik ağrı tedavisinde gabapentinoidler ilk basamak ilacı olarak kullanılmaktadır.1

Nöropatik bacak ağrısı (varsayılan siyatik radiküler ağrı) için 2017 yılında yapılan bir pregabalin denemesi, plaseboya kıyasla pregabalin (günde 150 ila 600 mg) alanlarda ağrı açısından bir fark bulamadı ve 8 hafta boyunca pregabalin grubunda daha fazla yan etki görüldü.13

Postherpetik nevralji veya diyabetik nöropati için gabapentinin 2017'de yapılan sistematik bir incelemesi, gabapentinin (günde 1800 - 3600 mg) plasebodan daha etkili olduğunu buldu.10 Gabapentinin analjezik olduğuna dair kanıtlar diğer nöropatik ağrı koşullarındaki etkisi çok sınırlıydı.10

Postherpetik nevralji, diyabetik nöropati ve karışık veya travma sonrası nöropati için pregabalinin 2019'da yapılan benzer bir sistematik incelemesi, pregabalinin (günde 300 ila 600 mg) plaseboya göre daha etkili olduğunu buldu.1414 Pregabalinin diğer nöropatik ağrı koşullarındaki analjezik etkisine ilişkin kanıtlar çok sınırlıydı.

 

Gabapentinoidlerin endikasyon dışı kullanımları

Gabapentinoidler, onaylanmış endikasyonların dışındaki birçok durum için reçete edilmektedir ve buna 'endikasyon dışı' kullanım adı verilmektedir (Kutu 1).

Kutu 1 Gabapentinoidlerin endikasyon dışı kullanımları1,15

 • akut ameliyat sonrası ağrı
 • alkol kullanım bozukluğu
 • alkol yoksunluğu
 • anksiyete bozuklukları
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • bipolar bozukluk
 • kronik spesifik olmayan sırt ağrısı
 • fibromiyalji
 • baş ağrısı
 • opioid tasarrufu
 • Uyku bozuklukları (örn. huzursuz bacak sendromu, uykuda/uyanıklıkta periyodik uzuv hareketleri)
 • kaşıntı


 

Opioid tasarrufu

Gabapentinoidler, büyük olasılıkla artan opioid bağlantılı zararlara yanıt olarak, birçok ağrı sendromu için giderek daha fazla etiket dışı reçete edilmektedir; ancak bunların kullanımını destekleyen kanıtlar sınırlıdır.

Akut postoperatif ağrı için perioperatif gabapentinoid kullanımını (gabapentinoid kullanmamaya karşı) değerlendiren 281 randomize kontrollü çalışmanın (RKÇ) 2020 sistematik incelemesinde, gabapentinoidlerin klinik olarak anlamlı bir analjezik etkisi bulunamadı. Opioidden kaçınma etkisi küçüktü ve anlamlı değildi ve görme bozukluğu ve baş dönmesi gibi daha fazla olumsuz etki ortaya çıktı.16

Kronik bel ağrısında gabapentinoid kullanımını değerlendiren, analjezik veya opioid koruyucu etkiye dair çok az kanıtın görüldüğü 8 RKÇ'nin 2017 yılındaki sistematik incelemesinde de benzer sonuçlar bulunmuştur(17).  Antikonvülzanları (gabapentinoidler dahil) plaseboyla karşılaştıran 2018 tarihli 9 RKÇ'nin sistematik incelemesi, gabapentinoidlerin bel ağrısı ve lomber radiküler ağrı için etkisiz olduğunu ve opioidlerle kombine edildiğinde advers olay riskini artırdığını bildirdi (18)

Huzursuz bacak sendromu

Gabapentin ve pregabalin huzursuz bacak sendromu semptomlarını iyileştirebilir. Huzursuz bacak sendromu için kullanılan çeşitli ilaçlarla ilgili 35 çalışmanın 2017'de yapılan bir meta-analizi, pregabalin ve gabapentin enacarbil*'nin eşit derecede etkili olduğunu öne gösterdi. Deneme verileri tedavinin 52 haftaya kadar devam edebileceğini gösteriyor.19

Huzursuz bacak sendromu için etkili dozlar değişiklik gösterir; pregabalin için genellikle bölünmüş dozlar halinde günde 150 ila 450 mg'dır.19 Gabapentin için etkili doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200 ila 3600 mg olabilir. .20

Kaşıntı

Gabapentinoidler, üremik ve nöropatik veya nörojenik kaşıntı dahil olmak üzere çeşitli etiyolojilere bağlı kronik kaşıntıların tedavisinde etkilidir.15,21

Başta böbrek yetmezliği olmak üzere kronik böbrek hastalığı (KBH) olan kişilerde dozun önemli ölçüde azaltılması gerekir. Periton diyalizi alan son dönem böbrek hastalığı olan kişiler için, gece 100 mg gabapentin veya gece 25 mg pregabalin etkili bir başlangıç ​​dozu olabilir. Hemodiyalizdeki kişiler için hemodiyalizden sonra doz sıklığı haftada 3 defaya düşürülebilir ve bu durumda ilaç neredeyse anında etki sağlayabilir.15

Alkol kullanımına bağlı bozukluklar

Alkol bağımlılığına karşı antikonvülsanlarla ilgili 2014 yılında yapılan sistematik bir inceleme, gabapentinin etkili olmadığını, ancak çok az kişinin gabapentinoid kullandığını ortaya çıkardı, bu nedenle bir sonuca varmak mümkün değildi.22 2020 yılında 16 hafta boyunca yapılan küçük, çift kör, plasebo kontrollü RKÇ'de, günde 1200 mg gabapentin, alkolden uzak durmayı etkili bir şekilde destekledi ve özellikle ciddi yoksunluk semptomları olan kişiler için ağır alkol kullanımına dönüşü önledi.23

Fibromiyalji

Gabapentinoidler Avustralya'da fibromiyalji tedavisi için onaylanmamıştır ancak yaygın olarak kullanılmaktadır.24 Fibromiyalji ağrısı için gabapentin üzerine 2017'de yapılan sistematik bir incelemede, gabapentinlerin karşılaştırıldığı yalnızca bir araştırma bulundu. Hastaların bildirdiği ağrı için plasebo ile gabapentin karşılaştırdı ve gabapentinleri faydası hakkında kullanımını destekleyecek iyi bir kanıt bulunamadı.24 44 RKÇ'nin 2022 tarihli bir meta-analizi, pregabalinin Günlük 450 mg, fibromiyalji etki anketindeki hernekadar etkili bulunuysa da istenmeyen etkilerde  doza bağlı bir artışla ilişkilendirildi. Gabapentinin fibromiyaljideki faydasına ilişkin herhangi bir sonuca varmak için yeterli veri yoktu.25

Anksiyete bozuklukları

Birleşik Krallık'taki bazı yönergeler anksiyete tedavisi için pregabalini önermektedir ancak destekleyici veriler kısa denemelerle sınırlıdır (ortalama süre 7,3 hafta).26 Bu veriler pregabalinin anksiyete içn kullanımı desteklemiyor. Anksiyetenin kronik bir durum olması ve benzodiazepinlere benzer şekilde pregabalinin anksiyolitik etkilerinin zamanla azalması nedeniyle anksiyete için pregabalin kullanılması uygun değildir.26 Pregabalin kısa süreli tedavi için etkili olabilir,kaygıyı ortadan kaldırabilir ancak daha uzun vadeli etkililik ve yanetkilere ilişkin çalışmalara ihtiyaç vardır.

Gabapentinoidlerin tıbbi olmayan kullanımı

Gabapentinoidler karaborsadan veya internetten kolayca temin edilebilir hale geldi.4 Tıbbi olmayan kullanımlarının artmasından doza bağlı öforik etkileri sorumlu olabilir. 4,5 Diğer potansiyel olarak arzu edilen etkiler arasında sedasyon, disinhibisyon, rahatlama ve halüsinasyonlar yer alır.5,28 İnsanlar gabapentinoidleri diğer uyuşturuculardan (ör. alkol, opioidler) yoksunluk semptomlarını hafifletmek için kullanabilir.27

Gabapentinoidler sıklıkla alkol, benzodiazepinler, esrar, opioidler, zolpidem ve zopiklon gibi diğer sedatif veya hipnotik ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. Pregabalin hızlı başlaması nedeniyle gabapentinden daha popülerdir.4,29 Gabapentinoidlerin tıbbi olmayan kullanımı en sık opioid kullanım bozukluğu olan kişilerde görülür ve bu durum onların hastalık ve ölüm riskini artırır.30

Kanıtlar, gabapentinin bağımlı kullanım riskinin pregabalinden daha düşük olduğunu gösteriyor.29 Özellikle opioid kullanım bozukluğu olmak üzere madde kullanım bozukluğu (veya daha önce böyle bir hastalık geçmişi) olan kişiler , gabapentinoidlere karşı tolerans ve bağımlı kullanım geliştirme riski daha yüksektir.5,29

 Yüksek riskli popülasyonlarda gabapentinoid kullanımı

Hamileler, KBH hastaları ve yaşlılar da dahil olmak üzere bazı kişilerde gabapentinoid kullanımından kaynaklanan olumsuz etki riski daha yüksektir.

Hamile insanlar

Gebelikte güvenlik verileri sınırlı olduğundan gebelik sırasında gabapentinoidlerden kaçınılmalıdır. Pregabaline maruz kalan gebeliklerde konjenital malformasyon oranları (%3,3 ila %7,7), maruz kalmayan gebeliklere (%3,3) göre daha yüksektir.31 Pregabaline maruz kalan 2700 gebelikte, pregabaline maruz kalan gebeliklerin %5,9'unda konjenital malformasyonlar rapor edilirken, buna maruz kalmayan gebeliklerde bu oran %4,1'dir.32,33 Diğer çalışmalar bu bulguları doğrulamamıştır ve riskte artış olmadığını öne sürmektedir; ancak bunların tümü ya yeterince güçlü olmayan ya da gözlemsel çalışmalardı.31,34

Gabapentin kullanımı için, birkaç bin gebelik üzerinde 2020 yılında yapılan büyük popülasyona dayalı bir kohort çalışması, kardiyak malformasyon riskinde hafif bir artış dışında, ilk trimesterdeki maruziyet ile majör malformasyon arasında anlamlı bir ilişki bulamadı. Hamilelik sırasında herhangi bir zamanda maruziyet, bebeklerin gebelik yaşına göre küçük doğma riskini artırdı. Birinci veya üçüncü trimesterde maruz kalma, erken doğum ve yenidoğan yoğun bakıma yatış riskini artırdı.35

Böbrek hastalığı olan kişiler

Gabapentinoidler ağırlıklı olarak böbrekler yoluyla atıldığından, akut veya kronik böbrek hastalığı olan kişilerde dikkatli başlangıç ​​dozları ve dikkatli doz ayarlamaları gereklidir. Kreatinin klerensi 30 mL/dakikanın altında olduğunda hem gabapentinin hem de pregabalinin yarı ömrü uzar.8

Kronik böbrek hastalığı olan kişiler için, gabapentine günde 300 mg veya daha fazla dozda veya pregabaline günde 75 mg veya daha fazla dozda başlanması, ciddi yan etkiler nedeniyle daha yüksek oranda hastaneye yatışla ilişkilidir.3637 Böbrek yetmezliği olan kişiler için daha yüksek dozlarda gabapentinoid, zihinsel durum değişikliği, düşme ve kırık gibi daha yüksek risklerle ilişkilendirilir.

Yaşlı insanlar

Yaşlı insanlarda gabapentinoidlerin olumsuz etkilerinin görülme sıklığı artabilir,1 ancak bu mutlaka yalnızca yaşla ilgili değildir.38 Nöropatik ağrısı olan yaşlı kişilerde pregabalinin etkinliği ve güvenliği üzerine 2010 yılında yapılan 11 çalışmanın analizi, doza bağlı yan etki riski buldu.39 Klinisyenler pregabalini yaşlılarda analjezi için yalnızca etkili en düşük dozda kullanmalı ve yan etkileri minimum düzeyde tutmalıdır.

Böbrek fonksiyonları azalmış yaşlı kişiler ilaç birikimi ve toksisite riski altında olabilir.39,40 Çoklu ilaç kullanımı aynı zamanda olumsuz etki riskini de artırır.41

Gabapentinoidlerin olumsuz etkileri

Gabapentinoidler nispeten güvenli ilaçlar olarak algılansa da ciddi zararlarla ilişkilendirilmektedir.14 Gabapentinoidlerin diğer sedatif ilaçlarla kombine edilmesi yan etki riskini artırır.

Gabapentinoidler merkezi etkili ilaçlardır ve en sık görülen yan etkiler (yetişkinlerin %30'a kadarında) sedasyon ve baş dönmesidir.10,14 Diğer yaygın olumsuz etkiler şunlardır:

 • pregabalin için - mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bağırsak rahatsızlığı, diplopi, dizartri, vertigo
 • gabapentin için—vertigo.42

2019 yılında yapılan, nüfusa dayalı geniş bir kohort çalışması, gabapentinoid kullanımının artan intihar davranışı ve intihar riski, kasıtsız aşırı doz ve ciddi yaralanmalarla ilişkili olduğunu gösterdi.43

Gabapentinoid toksisitesi

Gabapentinoidlerden kaynaklanan toksisite, engelleyici etkilerinden dolayı merkezi sinir sistemi depresyonu (uyuşukluktan komaya kadar değişen) olarak ortaya çıkar ve diğer sedatif ilaçların eş zamanlı kullanımıyla daha da kötüleşir.

Avustralya'da son 20 yılda kazara ve kasıtlı gabapentinoid zehirlenmesinin görülme sıklığı önemli ölçüde arttı.2,,6 2012'den 2017'ye kadar, pregabalin toksisitesi olan kişilerin ambulansa başvurma sayısında on kat artış oldu ve bu durum, pregabalinin reçetelenmesi ve tıbbi olmayan kullanımının artmasıyla aynı zamana denk geldi.

Retrospektif bir çalışma, 2000 ile 2020 yılları arasında gabapentinoid nedeniyle 887 ölümün gerçekleştiğini bildirdi. Vakaların %93'ünde pregabalin ve %73'ünde gabapentin tanımlandı. Ölümlerin büyük çoğunluğu (%81) kaza sonucu gerçekleşti. Neredeyse tüm kişilerde başka uyuşturucular da tespit edildi; en yaygın olarak opioidler (%90), sedatif veya hipnotikler (%77) ve antidepresanlar (%60).44

Gabapentinoid yoksunluğu

Gabapentinoid yoksunluk belirtileri ilacın kesilmesinden 12 saat ila 7 gün sonra ortaya çıkabilir. En yaygın belirti ve semptomlar Kutu 2'de listelenmiştir.45,46

Kutu 2 Gabapentinoid yoksunluğunun belirti ve semptomları 45,46

Gabapentinoid yoksunluğunun belirtileri

 • ajitasyon, kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu
 • terleme, salya akması
 • taşikardi, hipertansiyon
 • dizartri, tremor, miyoklonus, asterixis, akatizi, nöbet, status epileptikus
 • davranış bozukluğu, katatoni, psikoz
 • baş ağrısı
 • kaygı,
 • Gastrointestinal rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal
 • titreme
 • uykusuzluk, yorgunluk

Hamilelik sırasında annenin gabapentinoid kullanımından sonra yenidoğanın yoksunluk durumu da rapor edilmiştir.47

Gabapentinoid yoksunluğuna ilişkin yayınlanmış sınırlı vaka raporları ve vaka serileri vardır ve bu durum şiddetini abartabilir. NSW Health'in alkol ve diğer uyuşturuculardan yoksunluğun yönetimine ilişkin klinik kılavuzu, gabapentinoid alan tüm kişilerde yoksunluğu sınırlamak için dozun azaltılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.45 Kullanım miktarı ve süresine göre, dozun kademeli olarak azaltılması en etkili strateji olabilir ve ya 5 ila 7 gün boyunca yatarak tedavi ortamında ya da 4 ila 6 hafta boyunca aşamalı olarak ayaktan tedavi olarak gerçekleştirilebilir (örn. dozu %20 oranında azaltın). %) durdurulana kadar haftalık aralıklarla).45

Yoksunluk semptomları için genellikle basit semptomatik tedavi gerekir.

Zararın en aza indirilmesi

Özellikle gabapentinoidlere yönelik zararı en aza indirme stratejilerine ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır. Gabapentinoid tedavisinin endikasyonu belirsiz olduğunda, özellikle de advers olay riski olduğunda, ilacın kullanılmaması gerekir. Reçete yazma kuralları karar vermeye yardımcı olabilir.48 Özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreli (4 haftadan fazla) tedavi uygulandığında, yoksunluk riskinin dikkate alınması önemlidir.

Gerçek zamanlı reçete izleme programları, bağımlılık yaratan ilaçların kullanımını izlemeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır. Reçete izleme programlarının güçlü olduğu bölgeler, daha zayıf programlara sahip bölgelere kıyasla ilaç zehirlenmesinden kaynaklanan ölümlerin daha az olmasıyla ilişkilendirilmiştir.49 

Çözüm

Gabapentinoidlerin kullanımı (tıbbi olmayan kullanım dahil) son 20 yılda artmıştır. Klinisyenler gabapentinoidlerin sınırlı onaylı endikasyonları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu ilaçlarıendikasyon dışı olarak reçete ederken dikkatli olunmalıdır çünkü ciddi yan etkiler (ölüm dahil), bağımlılığın gelişmesi ve aniden bırakma durumunda yoksunluk belirtileri gibi önemli riskler vardır. Gabapentinoid alan tüm kişiler, yoksunluğu önlemek için günler veya haftalar boyunca doz azaltılarak tedavi edilmelidir.

References

 1. Chincholkar M. Gabapentinoids: pharmacokinetics, pharmacodynamics and considerations for clinical practice. Br J Pain 2020;14:104-14. 
 2. Cairns R, Schaffer AL, Ryan N, Pearson SA, Buckley NA. Rising pregabalin use and misuse in Australia: trends in utilization and intentional poisonings. Addiction 2019;114:1026-34. 
 3. Australian Institute of Health and Welfare. Alcohol, tobacco & other drugs in Australia. Canberra: AIHW; 2023. [cited 2023 Aug 10] 
 4. Lancia M, Gambelunghe A, Gili A, Bacci M, Aroni K, Gambelunghe C. Pregabalin Abuse in Combination With Other Drugs: Monitoring Among Methadone Patients. Front Psychiatry 2019;10:1022. 
 5. Schjerning O, Rosenzweig M, Pottegård A, Damkier P, Nielsen J. Abuse Potential of Pregabalin: A Systematic Review. CNS Drugs 2016;30:9-25. 
 6. Crossin R, Scott D, Arunogiri S, Smith K, Dietze PM, Lubman DI. Pregabalin misuse-related ambulance attendances in Victoria, 2012-2017: characteristics of patients and attendances. Med J Aust 2019;210:75-9. 
 7. Verma V, Singh N, Singh Jaggi A. Pregabalin in neuropathic pain: evidences and possible mechanisms. Curr Neuropharmacol 2014;12:44-56. 
 8. Raouf M, Atkinson TJ, Crumb MW, Fudin J. Rational dosing of gabapentin and pregabalin in chronic kidney disease. J Pain Res 2017;10:275-8. 
 9. Randinitis EJ, Posvar EL, Alvey CW, Sedman AJ, Cook JA, Bockbrader HN. Pharmacokinetics of pregabalin in subjects with various degrees of renal function. J Clin Pharmacol 2003;43:277-83. 
 10. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF, Rice AS, Tolle TR, Phillips T, et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD007938. 
 11. Panebianco M, Bresnahan R, Marson AG. Pregabalin add-on for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2022;3:CD005612. 
 12. Panebianco M, Al-Bachari S, Hutton JL, Marson AG. Gabapentin add-on treatment for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2021;1:CD001415. 
 13. Mathieson S, Maher CG, McLachlan AJ, Latimer J, Koes BW, Hancock MJ, et al. Trial of Pregabalin for Acute and Chronic Sciatica. N Engl J Med 2017;376:1111-20. 
 14. Derry S, Bell RF, Straube S, Wiffen PJ, Aldington D, Moore RA. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007076. 
 15. Rayner H, Baharani J, Smith S, Suresh V, Dasgupta I. Uraemic pruritus: relief of itching by gabapentin and pregabalin. Nephron Clin Pract 2012;122:75-9. 
 16. Verret M, Lauzier F, Zarychanski R, Perron C, Savard X, Pinard AM, et al. Perioperative Use of Gabapentinoids for the Management of Postoperative Acute Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Anesthesiology 2020;133:265-79. 
 17. Shanthanna H, Gilron I, Rajarathinam M, AlAmri R, Kamath S, Thabane L, et al. Benefits and safety of gabapentinoids in chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2017;14:e1002369. 
 18. Enke O, New HA, New CH, Mathieson S, McLachlan AJ, Latimer J, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2018;190:E786-E93. 
 19. 19. Winkelman JW. Treating Severe Refractory and Augmented Restless Legs Syndrome. Chest 2022;162:693-700. 
 20. Silber MH, Buchfuhrer MJ, Earley CJ, Koo BB, Manconi M, Winkelman JW, et al. The Management of Restless Legs Syndrome: An Updated Algorithm. Mayo Clin Proc 2021;96:1921-37. 
 21. Matsuda KM, Sharma D, Schonfeld AR, Kwatra SG. Gabapentin and pregabalin for the treatment of chronic pruritus. J Am Acad Dermatol 2016;75:619-25 e6. 
 22. Pani PP, Trogu E, Pacini M, Maremmani I. Anticonvulsants for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2014:CD008544. 
 23. Anton RF, Latham P, Voronin K, Book S, Hoffman M, Prisciandaro J, et al. Efficacy of Gabapentin for the Treatment of Alcohol Use Disorder in Patients With Alcohol Withdrawal Symptoms: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2020;180:728-36. 
 24. Cooper TE, Derry S, Wiffen PJ, Moore RA. Gabapentin for fibromyalgia pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;1:CD012188. 
 25. Migliorini F, Maffulli N, Eschweiler J, Knobe M, Tingart M, Colarossi G. Pharmacological management of fibromyalgia: a Bayesian network meta-analysis. Expert Rev Clin Pharmacol 2022;15:205-14. 
 26. Horowitz MA, Kelleher M, Taylor D. Should gabapentinoids be prescribed long-term for anxiety and other mental health conditions? Addict Behav 2021;119:106943. 
 27. Evoy KE, Morrison MD, Saklad SR. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin. Drugs 2017;77:403-26. 
 28. Hofmann M, Besson M. Gabapentinoids: The rise of a new misuse epidemics? Psychiatry Res 2021;305:114193. 
 29. Bonnet U, Scherbaum N. How addictive are gabapentin and pregabalin? A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol 2017;27:1185-215. 
 30. Evoy KE, Sadrameli S, Contreras J, Covvey JR, Peckham AM, Morrison MD. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic Review Update. Drugs 2021;81:125-56. 
 31. Andrade C. Safety of Pregabalin in Pregnancy. J Clin Psychiatry 2018;79. 
 32. Dudukina E, Szépligeti SK, Karlsson P, Asomaning K, Daltveit AK, Hakkarainen K, et al. Prenatal exposure to pregabalin, birth outcomes and neurodevelopment - a population-based cohort study in four Nordic countries. Drug Saf 2023;46:661-75. 
 33. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Pregabalin (Lyrica): findings of safety study on risks during pregnancy. Drug Safety Update 2022;14:2-6. [cited 2023 Aug 10] 
 34. Patorno E, Bateman BT, Huybrechts KF, MacDonald SC, Cohen JM, Desai RJ, et al. Pregabalin use early in pregnancy and the risk of major congenital malformations. Neurology 2017;88:2020-5. 
 35. Patorno E, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Desai RJ, Cohen JM, Mogun H, et al. Gabapentin in pregnancy and the risk of adverse neonatal and maternal outcomes: A population-based cohort study nested in the US Medicaid Analytic eXtract dataset. PLoS Med 2020;17:e1003322. 
 36. Muanda FT, Weir MA, Ahmadi F, Sontrop JM, Cowan A, Fleet JL, et al. Higher-Dose Gabapentinoids and the Risk of Adverse Events in Older Adults With CKD: A Population-Based Cohort Study. Am J Kidney Dis 2022;80:98-107. e1. 
 37. Ishida JH, McCulloch CE, Steinman MA, Grimes BA, Johansen KL. Gabapentin and Pregabalin Use and Association with Adverse Outcomes among Hemodialysis Patients. J Am Soc Nephrol 2018;29:1970-8. 
 38. Hilmer SN. ADME-tox issues for the elderly. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2008;4:1321-31. 
 39. Semel D, Murphy TK, Zlateva G, Cheung R, Emir B. Evaluation of the safety and efficacy of pregabalin in older patients with neuropathic pain: results from a pooled analysis of 11 clinical studies. BMC Fam Pract 2010;11:85. 
 40. Denic A, Glassock RJ, Rule AD. Structural and Functional Changes With the Aging Kidney. Adv Chronic Kidney Dis 2016;23:19-28. 
 41. Maher RL, Hanlon J, Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf 2014;13:57-65. 
 42. Robertson K, Marshman LAG, Plummer D, Downs E. Effect of Gabapentin vs Pregabalin on Pain Intensity in Adults With Chronic Sciatica: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2019;76:28-34. 
 43. Molero Y, Larsson H, D'Onofrio BM, Sharp DJ, Fazel S. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. BMJ 2019;365:l2147. 
 44. Darke S, Duflou J, Peacock A, Farrell M, Lappin J. Characteristics of fatal gabapentinoid-related poisoning in Australia, 2000-2020. Clin Toxicol (Phila) 2022;60:304-10. 
 45. NSW Health. Management of withdrawal from alcohol and other drugs: clinical guidance. Sydney: NSW Ministry of Health; 2022. [cited 2023 Aug 8] 
 46. Mersfelder TL, Nichols WH. Gabapentin: Abuse, Dependence, and Withdrawal. Ann Pharmacother 2016;50:229-33. 
 47. Carrasco M, Rao SC, Bearer CF, Sundararajan S. Neonatal Gabapentin Withdrawal Syndrome. Pediatr Neurol 2015;53:445-7. 
 48. Liacos M, Page AT, Etherton-Beer C. Deprescribing in older people. Aust Prescr 2020;43:114-20. 
 49. Pardo B. Do more robust prescription drug monitoring programs reduce prescription opioid overdose? Addiction 2017;112:1773-83.